Hiểu ARBOREX với khảo sát

Tỉ lệ giới tính

Độ tuổi và số năm làm việc

Số lượng nhân viên theo độ tuổi

Độ tuổi trung bình

41 tuổi

Số năm làm việc trung bình

14.2 năm

Kết quả tuyển dụng và tỷ lệ nghỉviệc trong ba năm qua

Tổng cộng trong 3 năm qua

Tốt nghiệp cấp ba: 18 người
Tốt nghiệp đại học: 9 người
Số người nghỉ việc: 2 người

※Xem ở trên bao gồm cả việc trở về quê hương 3 người, chuyển về quê 1 người, sinh viên 1 nước ngoài

Tỉ lệ nghỉ việc

7.4%

Tỉ lệ nghỉ việc tạm thời để chămsóc trẻ mới sinh

Nữ

Nữ

100%

Nam

Nam

0%

Mọi người làm gì vào ngày nghỉ?

Thời gian đến chỗ làm mất bao lâu?

Phương tiện giao thông là gì?